Mācību Alianse

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācībā interesenti apgūst zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu, rīcību negadījuma vietā, pirmās palīdzības aptieciņas saturu un citiem vitāli svarīgiem jautājumiem par pirmo palīdzību.

12 stundas

Kursa Mērķis:

Pirmās palīdzības apmācības mērķis ir sagatavot izglītojamo par pirmās palīdzības pamatiem, glābšanas ķēdi, kā arī sniegt visas nepieciešamās zināšanas, lai izglītojamais spētu rīkoties ātri un precīzi nelaimes un dažādu traumu gadījumā.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:

 • Rīcība negadījuma vietā;
 • ABC shēmas un ABC praktiskā demonstrācija;
 • Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana,
 • Termiski bojājumi – atdzišana, apsaldējumi, apdegumi, pārkaršana;
 • Ķīmisko vielu izraisīti bojājumi – acīs, uz ādas, ieelpotās gāzes;
 • Elektrotraumas;
 • Dažādas traumas, amputācijas;
 • Slīkšana;
 • Dzīvnieku radīti bojājumi;
 • Svešķermeņi;
 • Cietušā transportēšana;
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušajiem;
 • Slimības;
 • Glābēja drošība;
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs;
 • Prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu;
 • Apliecība, kas nepieciešama izglītības iestāžu darbiniekiem, bērnu uzraudzības pakalpojumu
  veicējiem, darba devēju norīkotiem darbiniekiem, pirmās palīdzības sniegšanā;
 • Praktiskās zināšanas un iemaņas sniegt pirmo palīdzību nelaimes un dažādu traumu gadījumā;
 • Iemaņas ātri un precīzi rīkoties nelaimes gadījumā;
 • Pirmās palīdzības aptieciņas satura klāsta pārzināšanu.

Kursa beigās:

Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” pirmās palīdzības apmācības, izglītojamie saņem Neatliekamās medicīnas valsts dienesta izsniegtu apliecību.