Mācību Alianse

Mācību alianse

ĪSUMĀ PAR MUMS

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību Alianse” ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde. Darbības pamatvirziens ir pieaugušo neformālā izglītība, profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveide un mūžizglītība.

profesionālā tālākizglītība
Untitled design 5 1

Mācību alianse

PERSONĀLS

Mācību centra pasniedzēji ir ar lielu darba pieredzi savā specialitātē. Nodarbībās tiek izmantotas laika gaitā pārbaudītas apmācību metodes, kuras piemērotas plašam klausītāju lokam. Mācību centra pasniedzēji ir noteiktas jomas profesionāļi un konsultanti, kuri pilnībā orientējas savas jomā. Praktiskās un teorētiskās nodarbības sniedz iespēju klausītājiem pilnveidot savas zināšanas atbilstoši jaunākajām prasībām un tendencēm nozarē.

MĀCĪBU ALIANSES PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

“Mācību Alianses” darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas laikā interesenti apgūst zināšanas par pamatjautājumiem darba aizsardzībā, svarīgākajiem darba aizsardzības jautājumiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novērošanu, kā arī Darba aizsardzības likums un citi normatīvie akti, kas saistīti ar darba aizsardzību. Apmācību laikā iegūtās zināšanas ļaus veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā, kas nav uzskatāms par bīstamu no darba vides risku viedokļa. Pamatlīmenis darba aizsardzības programmā ir 60 stundu ietvaros.

Mācību centra “Mācību Alianses” darba aizsardzības speciālisti apgūstot specializēto zināšanu apguves programmu darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, iegūst specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem būvniecībā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādes nozarē. Darba aizsardzības speciālisti iegūst prasmes un iemaņas, lai vadītu un organizētu darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācībā interesenti apgūst zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu, rīcību negadījuma vietā, pirmās palīdzības aptieciņas saturu un citiem vitāli svarīgiem jautājumiem par pirmo palīdzību.

“Mācību Alianses” ugunsdrošības izglītības programmas laikā interesenti tiek sagatavoti ar ugunsdrošību saistītos jautājumos komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās. Apmācības laikā izglītojamie apgūst ugunsdrošības instrukciju principus un to izstrādi, praktiskajās nodarbībās izglītojamie apgūst instruktāžu veikšanas pamatprincipus, ugunsdzēsības hidrantu un ugunsdzēsības ūdens vadu pārbaužu nianses.

Stropētāju apmācības laikā interesenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai varētu uzņēmumā strādāt par stropētāju. Apmācības ir paredzētas personām, kas uzņēmumos vai objektos veic kravu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

Tilta celtņa operatoru apmācības ir paredzētas uzņēmumu darbiniekiem, kuri vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas konstrukcijas tilta celtņus, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakauj dažāda tipa kravu. Apmācības sniegs zināšanas par kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem.

Iekrāvēju operatoru apmācības ir paredzētas tiem, kam nepieciešamas zināšanas par pārvietojamās kravas gabarītiem, svariem, veidiem. Apmācības sniegs prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces un instrumentus, ievērojot MK noteikumu prasības, kā arī sniegs zināšanas par iekrāvēja tehnisko apkopi, kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību.

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operatora apmācības ir paredzētas uzņēmumu darbiniekiem, kuri strādā ar pacēlājiem (groziem, platformām), kas paredzēti cilvēku celšanai. Zināšanas palīdzēs darbiniekiem pasargāt pašiem sevi, kā arī neapdraudēs citu nodarbināto veselību un dzīvību. Papildus mazinās risku bojāt darba inventāru.

“Mācību Alianses” apmācību programma “Darbs augstumā” ir paredzēta nodarbinātajiem, kuriem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes par darbā izmantojamo aprīkojumu, strādājot vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

“Mācību Alianses” apmācību programma “Atbildīgais speciālists par sastatņu montāžu un demontāžu” ir paredzēta nodarbinātajiem, kas ir atbildīgi par sastatnēm, to drošu lietošanu, montāžu un demontāžu. Zināšanas palīdzēs izstrādāt plānu sastatņu montāžā un demontāžā, ņemot vērā darba drošības pasākumus un sastatņu pareizas lietošanas principus.

“Mācību Alianses” apmācību programma “Augstkāpēju darbs” paredzētas tiem, kam nepieciešamas zināšanas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā, vietās, kas atrodas 5 metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.