Mācību Alianse

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

“Mācību Alianses” darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas laikā interesenti apgūst zināšanas par pamatjautājumiem darba aizsardzībā, svarīgākajiem darba aizsardzības jautājumiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novērošanu, kā arī Darba aizsardzības likums un citi normatīvie akti, kas saistīti ar darba aizsardzību. Apmācību laikā iegūtās zināšanas ļaus veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā, kas nav uzskatāms par bīstamu no darba vides risku viedokļa. Pamatlīmenis darba aizsardzības programmā ir 60 stundu ietvaros.

60 stundas

Kursa Mērķis:

“Mācību Alianses” izglītības procesa ietvaros, sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistus, kuri spēs patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.

Kursa Programma:

Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Darba aizsardzības pamati;
 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
 • Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība;
 • Darba vides riska faktori;
 • Darba vides riska samazināšana;
 • Elektrodrošības pamati;
 • Ugunsdrošības pamati;
 • Pirmā palīdzība;
 • Prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.
 • Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
 • Pārvaldīt, pārzināt un ievērot normatīvos aktus darba aizsardzības jomā;
 • Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
 • Izveidot un sistematizēt uzņēmuma darba aizsardzības dokumentāciju;
 • Novērst un izmeklēt nelaimes gadījumus uzņēmumā;
 • Pielietot pamatzināšanas par arodveselību, elektrodrošību, ugunsdrošību un pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos darbā;
 • Paaugstināt savas zināšanas un kompetenci darba aizsardzībā.
 • Kursa beigās:

  Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” darba aizsardzības programmas apmācības, izglītojamie saņem valsts atzītu dokumentu (profesionālās pilnveides izglītības apliecību).

  Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeras izstrāde”

  Mācību centra “Mācību Alianses” darba aizsardzības speciālisti apgūstot specializēto zināšanu apguves programmu darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, iegūst specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem būvniecībā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādes nozarē. Darba aizsardzības speciālisti iegūst prasmes un iemaņas, lai vadītu un organizētu darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

  40 stundas

  Priekšnosacījumi:

  Lai veiksmīgi apgūtu specializētās zināšanas darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, interesentam ir jābūt apgūtai Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmai (60 stundu apmērā).

  Kursa Mērķis:

  Darba aizsardzības speciālistiem, izglītības procesa ietvaros, sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem, specifiskām ugunsdrošības prasībām un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” nozarē. Apmācīt darba aizsardzības speciālistus, lai tie vadītu un organizētu darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamo prasību īstenošanu attiecīgās nozares uzņēmumā.

  Kursa Programma:

  Izglītības procesa ietvaros apgūstamās tēmas:
 • Darba aizsardzības organizācija “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” nozares uzņēmumos;
 • Darba vides riska novērtēšana, t.sk. darba vides laboratoriskie mērījumi, to samazināšanas un novēršanas organizatoriskie un tehniskie pasākumi;
 • Atbilstošā nozarē izmantotās tehnoloģijas un specifiskie darbi, t.sk. nozarē izmantojamās bīstamās iekārtas un darba aprīkojums;
 • Situācija darba aizsardzības jomā, izmaiņas dinamikā;
 • Specifiskās ugunsdrošības prasības;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Drošības zīmes, to pielietojums;
 • Obligātās veselības pārbaudes;
 • Rīcības organizēšana ārkārtas situācijās;
 • Noslēguma pārbaudījums.
 • Ieguvumi kursa apgūšanā:

 • Pārvaldīt un kontrolēt darba aizsardzības prasību īstenošanu attiecīgās nozares uzņēmumā;
 • Izveidot un sistematizēt uzņēmuma darba aizsardzības dokumentāciju;
 • Novērst un izmeklēt nelaimes gadījumus uzņēmumā;
 • Organizēt rīcības plānu ārkārtas situācijās;
 • Pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”;
 • Paaugstināt savas zināšanas un kompetenci darba aizsardzībā attiecīgajā nozarē.
 • Kursa beigās:

  Sekmīgi nokārtojot “Mācību Alianses” specializēto zināšanu apguvi darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, izglītojamie saņem valsts atzītu dokumentu (profesionālās pilnveides izglītības apliecību).